Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8 oś priorytetowa, działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.

Całkowita wartość projektu – 2 494 450 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE  wynosi  2 120 282,50 zł.

        Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Projekt zakłada doprowadzenie szerokopasmowego Internetu na terenie Gminy Ełk do min. 30 gospodarstw domowych. „Cyfrowa Gmina Ełk” jest kontynuacją projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion – mieszkańców Gminy Ełk”. W wyniku przeprowadzonego naboru do I projektu realizowanego w Gminie Ełk, stwierdzono olbrzymie zapotrzebowanie na rozszerzenie i kontynuację realizacji. W wyniku tego powstał pomysł na powstanie 9 świetlic cyfrowych. W trzech z nich przeprowadzone zostaną remonty. Do świetlic zakupione zostanie wyposażenie, stacje robocze i podłączony Internet – łącznie ok. 90 komputerów. Każda świetlica będzie miała opiekuna i pełny dostęp dla osób, chcących korzystać z tych usług. Innym działaniem będzie przeprowadzenie badania grupy docelowej pod względem zapotrzebowania na poziom i rodzaj szkoleń. Wykorzystanie szkoleń wyłącznie w celu realizacji projektu – czyli znajomość obsługi komputera i pracy w sieci. Na podstawie badania powstanie raport klasyfikacji i prognozowania potrzeb przyszłych szkoleń niezbędnych indywidualnym odbiorcom w celu kompleksowego wykorzystania założeń projektu.

        Zakupiony sprzęt będzie na gwarancji, dodatkowo przewiduje się ubezpieczenie. Zamontowane stacje abonenckie i stacje robocze zostaną ubezpieczone od ognia, wody przepiec elektrycznych oraz zniszczenia i kradzieży. W celu prawidłowego funkcjonowania sprzętu, wykorzystania go zgodnie z przeznaczeniem przez cały okres projektu, zostanie podpisana umowa o opiekę serwisową i posprzedażową ww. sprzętu. W całym okresie realizacji projektu sprzęt będzie posiadał odpowiednie zabezpieczenia antywirusowe i Internet security co ułatwi prawidłową i bezawaryjną pracę.

        Dostarczenie dostępu do Internetu i stacji roboczych, stworzy dobry start w życie w nowoczesnej społeczności świata cyfrowego, podniesie poziom kwalifikacji dzieci i młodzieży, które obecnie nie maja takiej możliwości.

www.poig.gov.pl             www.wwpe.gov.pl

GALERIA


VIDEO